Mensen verbinden in de Wijk
Dat is onze missie

Algemene Voorwaarden

Versie 2.0 , 20180519, WijkConnect.
Deze Privacyverklaring is opgesteld door WijkConnect ism een advocaat gespecialiseerd in online veiligheid van gegevens.

Algemene Voorwaarden
1.1. Welkom bij WijkConnect. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen een klant van de WijkConnect Website of een klant van overige dienstverlening door WijkConnect, hierna te noemen: (“Klant", 'Je' of 'Jij'), en WijkConnect BV ('Ons' of We'). De Besloten Vennootschap WijkConnect, gevestigd in Utrecht, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56267533.

1.2. We hebben het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Je neemt dit tot kennisgeving aan en gaat akkoord met de verantwoordelijkheid de Website van tijd tot tijd te herzien en jezelf bekend te maken met de wijzigingen. Je gebruik van de Website en het accepteren van die wijzigingen dragen bij aan het accepteren gebonden te zijn aan de gewijzigde Voorwaarden.

1.3. Op elk moment zijn de huidige Voorwaarden te lezen, te printen, te downloaden op www.wijkconnect.com of worden op verzoek per e-mail toegestuurd.

Beschrijving van Diensten
2.1. WijkConnect heeft de missie ‘mensen verbinden in de wijk’. Op onze Website voorzien we in een platform dat faciliteert in het bijeenbrengen van vraag en aanbod op lokaal niveau. Het aanbod ('Aanbod') is de presentatie, een activiteit, een aanbieding of vergelijkbare promotie. Deze wordt geïnitieerd door bedrijven, instellingen, zelfstandigen of eenieder die een product of dienst lokaal aanbieden (genoemd 'Klant'). De vraag wordt geïnitieerd door bewoners, toeristen, organisaties of ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (genoemd 'Consument').

2.2. De Website heeft diverse subdivisies per postcodegebied (genoemd 'Wijken'). We streven naar het zo goed mogelijk bij elkaar brengen van Klanten en Consumenten.

2.2. We gedragen ons als facilitator tussen de Klanten en de Consumenten. De overeenkomst tussen de Klant en de Consument ten gevolge van de Website wordt onderling bepaald. Dat betekent dat We niet verantwoordelijk zijn of deelgenoot zijn van het ingaan op het Aanbod van de Klant door de Consument.

2.3. We hebben het recht om de Website aan te passen of op te heffen, inclusief de kenmerken van de Website, op elk moment met of zonder bericht aan je. We hoeven geen verantwoording aan je of derde partijen af te leggen mochten we een dergelijke actie uitvoeren.

Registratie voor Klanten
3.1. Om toegang tot het platform te krijgen als Klant om een Aanbod te kunnen presenteren, is het nodig om een account aan te maken (het 'Gebruikersaccount'). Je kan dit Gebruikersaccount aanmaken door middel van het invullen van het online registratie formulier, tenzij anders afgesproken. Dit formulier bevat specifieke informatie en data (genoemd 'Gegevens'). Door registratie, erken je dat de informatie verschaft in de Gegevens juist, compleet en nauwkeurig is en dat je toekomstige aanpassingen doet om te zorgen dat de Gegevens juist, compleet en nauwkeurig blijven.

3.2. Tijdens de registratie, wordt je gevraagd je e-mail in te vullen en een wachtwoord te kiezen ('Inlog'), die je nodig hebt voor toekomstige logins. Uitsluitend jij bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van je Inlog en voor alle uitingen die gedaan worden door het gebruik van je Inlog. Om die reden wordt je verzocht om stappen te ondernemen om te verzekeren dat anderen geen toegang hebben tot je Inlog. Ons personeel zal nooit om je Inlog vragen. Gebruik je Gebruikersaccount alleen voor jezelf. We hebben het recht je Gebruikersaccount onmiddellijk te verwijderen op het moment dat je je Gebruikersaccount deelt. We zijn niet verantwoordelijk voor schade, voortkomend uit het misbruik of verlies van je Inlog.

3.3. We behandelen alle persoonlijke Gegevens strict vertrouwelijk conform de wettelijke vereisten. We verzamelen, verwerken en slaan je Gegevens op voor de uitvoering van de Website en het je mogelijk maken om je als Klant of Consument te gedragen.

3.4. Klanten kunnen zich slechts registreren voor één Wijk. Dit is ter bevordering van de promotie van het Aanbod van Klanten richting de Consumenten. Een uitzondering hierop is een andere vestiging van een Klant in een ander postcodegebied, of hebben van een bijzondere binding van de Klant met het postcodegebied.

Kosten en geldigheid van Gebruikersaccounts
4.1. De Website genereert onder meer inkomen door middel van betaalde advertentiepakketten ('Pakket'). Deze advertentiepakketten geven rechten tot het delen van bepaalde, vooraf overeengekomen Content op de Website. Ten behoeve van deze Voorwaarden, is 'Content', gedefinieerd als informatie, data, communicatie, software, foto's, video's, afbeeldingen, muziek, geluiden en andere materialen die bekeken kunnen worden op onze Website. Deze Content wordt gebruikt ter promotie van het Aanbod van de Klant in een Wijk.

4.2. WijkConnect beoogt de sociale cohesie in een Wijk te bevorderen. Om deze reden zijn er twee uitzonderingen waarin een Klant gebruik kan maken van een gratis Pakket. Uitzondering één is een Gebruikersaccount aangemaakt door een vereniging of stichting die als zodanig is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en actief is in één Wijk.

Uitzondering twee is een bewonersinitiatief of non-profit organisatie gericht op de sociale cohesie zoals een hardloopclub, mantelzorg of het bijhouden van groenvoorzieningen, aangemaakt door een Consument of Klant.

4.3. Elke Klant heeft het recht een gratis Gebruikersaccount aan te maken. Een beperkt aantal Gegevens kunnen worden gedeeld op de Website. De verschillende Pakketten geven vervolgens in verschillende mate toegang tot het delen van extra Content. Het kiezen van een Pakket kan nadat de Klant een Gebruikersaccount heeft gemaakt. Na betaling van dit Pakket krijgt de klant toegang tot het delen van extra Content behorend bij het gekozen Pakket.

4.4. Kosten voor de Pakketten zijn opvraagbaar via www.wijkconnect.com of worden op verzoek per e-mail verstuurd. De Pakketten en bijbehorende kosten worden getoond na het aanmaken van een Gebruikersaccount. De oriëntatie op het kiezen van een Pakket gebeurt door middel van een Pakketpresentatie op de Website, een lijst met meestgestelde vragen en de algemene voorwaarden. Een Pakket geeft het recht tot het delen van Content in één Wijk.

4.5 Kosten en geldigheid van Ambassadeur overeenkomst
Ambassadeurs zijn personen met wie een overeenkomst wordt gesloten, voor het gebruik van WijkConnect in een nieuwe wijk. In deze overeenkomst wordt opgenomen wie de hoofdgebruiker is van de Website in een specifieke Wijk of Wijken. Indien er sprake is van een financiële vergoeding voor het gebruik van WijkConnect, wordt dit ook opgenomen in de overeenkomst. Een Ambassadeur dient een rechtsvorm te hebben en mag geen privé persoon zijn. Dit betekent dat de persoon tekent vanuit een organisatie met een rechtsvorm, bijvoorbeeld Jan Jansen bij Stichting de Wijk.

Betalingsvoorwaarden
5.1. Tenzij anders vermeld, is de geldigheid van een Pakket één jaar. Na het verlopen van deze termijn, wordt het pakket automatisch opgeheven tenzij de Klant het Pakket verlengt of een doorlopende overeenkomst heeft ondertekend. Verlengen kan ten alle tijden en is kosteloos. De Klant ontvangt een maand van te voren een herinnering per e-mail dat het Pakket afloopt.

5.2. Tussendoor wijzigen van het Pakket is alleen mogelijk naar een Pakket met een hogere prijs. Dit kan op de Website nadat de Klant is ingelogd. Het prijsverschil tussen het huidige en het nieuwe Pakket kan direct online betaald worden. De Pakket inhoud kan wijzigen. Wijzigingen zijn altijd met het oogpunt een betere klantervaring te bieden.

5.3. De prijzen voor de Pakketten zijn onderhevig aan veranderingen. We behouden het recht om na afloop van de Pakketermijn, het Pakket te wijzigen of te verwijderen.

5.4. Indien er sprake is van een periode waarin de Klant gratis gebruik kan maken van een Pakket (genoemd 'Proefperiode'), is dit van tevoren mondeling of schriftelijk overeengekomen.

5.5. Prijzen getoond op de website zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Verantwoordelijkheid voor maken van content
6.1. Door middel van het aanmaken van een Gebruikersaccount, streef je ernaar om actief Content te genereren. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid voor het plaatsen en actueel houden van je Gegevens, aanbiedingen en activiteiten. Het uitbesteden aan WijkConnect van het beheer van deze content is alleen mogelijk mits van te voren schriftelijk overeengekomen door middel van een aparte offerte.

Content kwaliteit en copyright

7.1. Door middel van het aanmaken van een Account, streef je ernaar om actief Content te genereren. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid voor het plaatsen en actueel houden van je Gegevens, aanbiedingen en activiteiten.

7.2. Alle Content op de Website is intellectueel eigendom van WijkConnect BV. Het gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken hiervan is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

7.3. Door het delen van Content neemt de Klant uitdrukkelijk afstand van zijn intellectuele eigendomsrechten. Hiermee heeft WijkConnect BV het recht deze Content te kopiëren, distribueren, tonen, publiceren, vertalen, modificeren en aan te passen uitsluitend met het doel om vraag en aanbod in een Wijk beter bij elkaar te kunnen brengen met onze Website.

Beëindiging van gebruik
8.1. Wij staan voor harmonie in de wijk. Dat betekent dat we, indien noodzakelijk en zonder voorafgaande mededeling, Content / Gebruikersaccounts kunnen opschorten of opheffen naar ons eigen inzicht indien deze Content / Gebruikersaccounts ongewenst of ongepast zijn.

Websites en informatie van Derde partijen
9.1. De Website kan je linken naar andere websites op internet ('Overige Websites') of referenties bevatten naar Content geleverd door derde partijen. Wij kunnen niet instaan voor deze Websites en kunnen derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet of onjuist functioneren hiervan,

Kamer van Koophandel onder nummer 5626753
Drentesingel 111, 6835HM, Arnhem
BTW nummer 852048920B01
Email: info@wijkconnect.com
Telefoonnummer: 06-29002489.

Websites en informatie van Derde Partijen
12.1. Wij geven de door jou verstrekte Gegevens en Content door aan Derde partijen, als dat noodzakelijk is om de diensten op de Website mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld een partij zijn, die vraag- en aanbod bijeenbrengt op het niveau van een stad. In dit voorbeeld worden lokale activiteiten, bv een koffie-ochtend in het buurthuis, gedeeld op de website van een derde partij zodat de activiteit een groter bereik kan krijgen. Wij kunnen niet instaan voor deze Websites en kunnen derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet of onjuist functioneren hiervan, Ook hebben wij geen invloed op hoe Content die gedeeld is op de Website, getoond wordt door een Derde partij. Met elke Derde partij waar Content mee wordt gedeeld, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. Deze heeft als doel, dat de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van WijkConnect gehanteerd blijven worden. Zie ook paragraaf 3.1 van de Privacyverklaring.